Thursday, April 26, 2012

သမိုင္းထဲက စေလ ၊ စေလ ထဲ က သမိုင္း ( အပိုင္း ၁)

 ေရရိုးမွာေက်ာ္ ၊ ကိုးေမွာ္မွ ေၿမစြန္း ၊ မွတထုံးမေၿပ၊ကပ္သုံးေထြဘယာေ၀းတယ္၊ ေရွးကၿမိဳ႕၀ွန္း    ဟု  ေရွးလကၤာတပုဒ္ရွိပါသည္။ ပထမ ကမၻာစစ္၊အဂၤလိမ္ နည္ခ်ဲ႕ေခတ္၊ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေခတ္၊ဒုတိယ ကမၻာစစ္ တို႕တြက္ ဗုံးဒဏ္လုံး၀မခံရၿခင္းက အထက္ပါလကၤာမွန္ေၾကာင္းယေန႕ထက္တိုင္သက္ေသၿပလွ်က္ရွိသည္။ အၿခားအၿခားေသာ ေရွးၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္မတူၿခားနားကြဲၿပားေသာၿမိဳ႕စေလပါတကားဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္မွာ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ သမိုင္းသိုက္စာေၾကာင့္လည္းၿဖစ္တန္ရာသည္။
အေၾကာင္းပဌာန မူလအာဒိက အာဒိစၥသမုပႏၷ အႏြတၱပညတ္ၿဖင့္ေခၚေ၀ၚအပ္ေသာ သမုတိသညာ ၊ မဂၤလာထင္ေပၚ၊ေတာ္ (၉)ရပ္၊ ေက်ာ္(၄)ၾကိမ္၊ သိမ္(၉)ဆူ၊ ဂူ(၉)လုံး၊ ကုံး(၉)ကုံး၊ က်င္း(၉)ေဘာ္ ၊ အိုင္(၉) အိုင္၊ ေက်ာက္ေမွာ္(၉)ေဆာင္ ၊ ၀န္းေၿမာင္ရံကာ၊ ေနာက္မ်က္ႏွာ၌ ၊ဧရာ၀တီ ဣႏၵနီၿမစ္ေရ၀ိုက္ေ၀့၊စႏၵာလကဲ့သို႕၊ရဟန္းရွင္လူတို႕အက်ိဳးေဆာင္ေပေသာ ၿမိဳ႕စေလ  ဟု ညႊန္းဆိုထားသည့္ ေရွးစကားႏွင့္အညီ ၾတင္းေက် န၀င္းေက်ေသာၿမိဳ႕စေလ ဧ။္ ထူးၿခား၊ထူးၿမတ္ ၁၁ ရပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္ပါသည္။

ဂူကိုးဂူ ဆိုသည္မွာ

၁) ေၿခသည္မဂူ (ကုလားမ ကူ)
၂) ငပိသည္ဂူ (သားထ ကူ)
၃) ငရံ႕ဂူ
၄) ရွင္ပင္ပင့္ဂူ
၅) ရွင္ပင္ဂူနီ
၆) သစၥာရဂူ
၇) သိၾကားမင္းဂူ
ဂ) ေရႊဥမွင္ဂူ ႏွင့္
၉) ရွင္ပင္ကန္ဂူ တို႕ၿဖစ္ၾကသည္။

သိမ္ ကိုးသိမ္ ဆိုသည္မွာ

၁) ဖုံသာသိမ္
၂) ေရႊဥမွင္သိမ္
၃) ရွင္ၿမရွင္သိမ္
၄)မင္းေခါင္သိမ္
၅) ၿမင္းေတာ္သိမ္
၆) ၿမင္းခုံေတာ္သိမ္
၇) ဥမွင္ေက်ာ္သိမ္
၈) ရွင္ကေတာင္သိမ္ ႏွင့္
၉) အိမ္ေတာ္သိမ္ တို႕ၿဖစ္ၾကသည္။

ကုန္း ကိုး ကုန္း ဆုိသည္မွာ

၁) မိုးဃ္းနတ္ကုန္း
၂) မီးညွပ္ကုန္း
၃) သစ္ညိဳကုန္း
၄) ေရႊလိပ္ကုန္း
၅) ၀က္မစြတ္ကုန္း
၆) ေတာင္ၿပင္ကုန္း
၇) ဖုတ္ကုန္းၿမိဳ႕ကုန္း
၈) ကုန္းၾကီးကုန္း ႏွင့္
၉) အင္က်င္းကုန္း တို႕ၿဖစ္ၾကသည္။

က်င္း ေလးက်င္း ဆိုသည္မွာ

၁) ခိုင္ေသကန္က်င္း
၂) ဆပ္ၿပာက်င္း
၃) ဟင္းကြတ္က်င္း
၄) ပဲၾကီးက်င္း
၅) ၾကင္းၾကီးက်င္း
၆) ဖလံက်င္း
၇) အိုင္ၾကီးက်င္း
၈) ဆင္မေတာ္က်င္း ႏွင့္
၉) သခြတ္က်င္း တို႕ၿဖစ္ၾကသည္။

ေက်ာ္ ေလးေက်ာ္ ဆိုသည္မွာ

၁)ေရႊဥမွင္ေက်ာ္
၂) ပ်ိဳေက်ာ္
၃) နတ္ေက်ာ္ ႏွင့္
၄) ရွင္ရသေက်ာ္ တို႕ၿဖစ္သည္။

၀ေလး၀ ဆိုသည္မွာ

၁) ေဂြးခ်ိဳေတာင္၀
၂) မိုးဃ္းၾကိဳးပစ္၀
၃) ဆင္မက်ပ္ အ၀င္၀ ႏွင့္
၄) ဆင္မက်ပ္ အထြက္၀ တို႕ၿဖစ္ၾကသည္။

ကိဳေလးၾကိဳ ဆိုသည္မွာ

၁) ေဂြးၾကိဳေတာင္ ဘုရား
၂) စာၾကိဳေတာင္ ဘုရား
၃) စာၾကိဳလွ ဘုရား ႏွင့္
၄) စာၾကိဳၿပန္ ဘုရားမ်ား ၿဖစ္ပါသည္။

ကန္ေလးကန္ ဆိုသည္မွာ

၁) ေဂြးခ်ိဳမင္းကန္
၂) ကုန္းမင္းၾကီးကန္
၃) ေခ်ာင္းတက္ကန္ ႏွင့္
၄) ေခ်ာင္းပိုက္ ကန္ တို႕ၿဖစ္ပါသည္။

ေတာ္ ကိုးေတာ္ ဆိုသည္မွာ

၁) နန္းေတာ္ဦး
၂) အိမ္ေတာ္
၃) ဇီးေတာ္
၄) သရက္ေတာ္
၅) ႏႉတ္ခုံေတာ္
၆) ၿမင္းေတာ္
၇) အရာေတာ္
၈) ယာစိုေတာ္ ႏွင့္
၉) ေရခမိုးပန္းေတာ္ တို႕ၿဖစ္ပါသည္။

မွာ္ ကိုးေမွာ္ ဆိုသည္မွာ

၁) ႏႉတ္စုတ္ေမွာ္
၂) ေရႊၿမစ္ေခါင္ေမွာ္
၃) ေၿခေတာ္ရာေမွာ္
၄) ၾကက္လည္ဆစ္ေမွာ္
၅) ထိန္ပင္ေမွာ္
၆) ဘုရားေမွာ္
၇) ေရွာ္ၿဖဴေမွာ္
၈) ခိုေတာင္ေမွာ္  ႏွင့္
၉) ေက်ာက္ပါးစပ္ေမွာ္ တို႔ၿဖစ္ပါသည္။

ေက်ာက္ ေလးေက်ာက္ ဆိုသည္မွာ

၁) ေက်ာက္မဆင္
၂) ေက်ာက္ဖား
၃) ေက်ာက္လိပ္
၄) ေက်ာက္မိေခ်ာင္း တို႕ၿဖစ္ၾကပါသည္။

Friday, April 20, 2012

ဆယ့္သုံးလ သမီး မေဟမာ

သမီးကေလး ေဟမာ .......

မေန႔က ဧၿပီ ၁၈ ရက္မွာ သမီးေလး ဆယ့္သုံးလ ၿပည့္တာေပါ့ ။
သမီးေလး ဆယ့္သုံးလမွာ ဘာေတြ တိုးတက္လဲ တတ္လာသလဲ လို႕ ေမးရင္ ေၿဖစရာေတြ အမ်ားၾကီးရယ္ ..
သမီးရဲ႕ တိုးတက္မႉ ေတြ က တရက္ထက္တရက္ၿမန္ဆန္ လြန္းလို႕ ေမေမ့ မွာ ပါးစပ္အေဟာင္းသား နဲ႕ အံ့ၾသရတယ္။

သမီးေလး ေန႕စဥ္ ပုံမွန္ ဘာေတြ စားလဲ ဆို..မနက္ ရး၁၅ ႏိုးတာနဲ႕ မုန္႕ဖတ္သုပ္ ၊ေခါက္ဆြဲသုပ္ ဒါမွမဟုတ္ ေပါင္မုန္႕နဲ႕ ႏို႕ေပါ့ ။ ၿပီးရင္ ခ်ိစ္ ဘီစကစ္ေလးတခ်ပ္ လက္ထဲထည့္ေပးထားလိုက္တယ္ ။
ၿပီးရင္ေတာ့ သမီးရဲ႕ လက္ညွိးညႊန္ တဲ့အစီအစဥ္ေပါ့ ..အၿပင္ထြက္ခ်င္တယ္ .ဒါမွမဟုတ္ တီဗြီၾကည့္မယ္ ..ဖိုးဖိုးနဲ႕ ေၿပးတမ္းလိုက္တမ္းကစားမယ္...ဒါမွမဟုတ္ အခန္းထဲေတြ လိုက္ၿပီး ဖြမယ္ေပါ့ ..အဲ..ဖြားဖြား မီးဖိုထဲမွာရွိေနရင္ေတာ့ ဖြားဖြား ထမီ ကိုေနာက္ကေနဆြဲၿပီး တအီအီ ေအာ္မယ္ ေရခဲေသတၱာဖြင့္ခိုင္းမယ္.......ဒီေတာ့ ေမေမလဲ ဖြားဖြားမီးဖိုထဲ မ၀င္ရေအာင္ မနက္ဆို ဟင္းအပီးခ်က္သြားရတာေပါ့ကြယ္ ...။

ဖိုးဖိုးနဲ႕ ဖြားဖြားခမ်ာ တမနက္လုံး သမီးလက္ညွိးညႊန္သမွ် ဖတ္ဖတ္ေမာေရာေပါ့.......၁၀ နာ၇ီခြဲရင္ေတာ့ သမီးေလ ေရခ်ိဳးၿပီ ..ထမင္းစားၿပီး ၁၁နာရီခြဲရင္ေတာ့ သမီးေလး အိပ္ၿပီ တခါတေလ လဲ ၃နာရီဆိုၿပန္ႏိုးတယ္ ပုံမွန္ေတာ့ ၄နာရီေက်ာ္ထိအိပ္ပါတယ္ ။

အိပ္ရာႏိုးရင္ေတာ့ ပန္းသီးတလုံး ၿပဳတ္ထားတာ စားတာေပါ့ ။ သေဘာၤသီး စပ်စ္သီး လဲ သမီးၾကိဳက္တယ္ ။ ၿပီးရင္ သမီးရဲ႕ လက္ညွိးထိုးတဲ့ ေဆာ့တဲ့ အစီအစဥ္ ၿပန္စေရာ ..အိမ္ထဲမွာ သမီးေလး တေယာက္ထဲ ကစားရတာ ပ်င္းေတာ့ ပ်င္းရွာ မွာ ။
 တေယာက္ထဲ ကစားရတာ ခဏၾကာရင္ သမီးပ်င္းလာၿပီ ။ ငါးနာရီေလာက္လဲ ၿဖစ္ၿပီ ဆို သမီးေအာ္ ေတာ့တယ္ ..အၿပင္ထြက္ခ်င္ၿပီေလ ..ဖြားဖြားလဲ သမီးကို ခါးခါးလိမ္း အက်ၤီလဲ ေပး ..ၿပီးရင္ေတာ့ သမီးကိုလွည္းေပၚတင္ၿပီး ဘိုးဘိုးနဲ႕အၿပင္ ကိုထြက္ေတာ့တာ..အရင္ ၆ နာရီၿပန္ေရာက္တဲ့ ေမေမ့ ကိုလာၾကိဳေပမဲ့ ခုေတာ့ မၾကိဳေတာ့ဘူး .ကစားကြင္းမွာအေဖာ္ေတြ ေစာင့္ေနၿပီေလ။သမီးရဲ႕ အေဖာ္ ေတြ က ကုလားေလးတေယာက္ ၊တရုတ္ေလးတေယာက္နဲ႕ တရုတ္မေလးတေယာက္ေပါ့ ။
 ကေလးေတြ ဆိုေတာ့ တေယာက္ကိုေကၽြးရင္ ေနာက္တေယာက္ကစားခ်င္တယ္ ။ တေယာက္ က ကစားစရာ ေလးနဲ႕ ကစားရင္ ေနာက္တေယာက္ က လဲ ကိုင္ခ်င္တယ္ ။ ဒီေတာ့ အေမေတြ က မုန္႕ဆိုရင္ ေလးေယာက္လုံး ေ၀ရေတာ့တာ...ကစားစရာေတာ့ မွ် ကိုင္ၾကေပါ့ ..ေကာင္ေလးေတြ က ေဘာလုံးကိုင္ေတာ့ သမီးတို႕ ကလဲ လိုခ်င္ၾကတယ္ ေမေမ လဲ ေဘာလုံးတလုံးမွ ၃ က်ပ္ဆိုေတာ့ ခ်က္ခ်င္း၀ယ္ေပးတာေပါ့ ..ဒါေတာင္ သမီးက သူမ်ားေဘာလုံးကို သြား လုတယ္ ..ေယာက်ားေလး ၂ေယာက္ က သည္းခံတယ္ သူတို႕ စားေနတဲ့ မုန္႕ ယူစားစား ကစားစရာ ယူကိုင္ကိုင္ ေပးလိုက္တာဘဲ ..တရုတ္မေလးကေတာ့ သူ႕စက္ဘီး ကို သမီးကိုဘဲ တင္တယ္ ေယာက်ားေလးေတြ အကိုင္မခံဘူး ..၄ေယာက္ထဲမွာ သမီးအငယ္ဆုံး ဗိုလ္အက်ဆုံးရယ္ ..ေမေမ က သမီးေလး ဗိုလ္က်တတ္တဲ့ အက်င့္ေလး ၿဖစ္သြားမွာ စိုးရိမ္ပါရဲ႕ ကြယ္ ...။

အိမ္မွာ သမီးေလး ဖြထားတာေတြ ရွင္း ၊ သမီး အတြက္ ဆန္ၿပဳတ္ေႏႊးၿပီး ဖြားဖြားလဲ ကစားကြင္း လိုက္လာတယ္ ..သမီးကို အဲဒီမွာဘဲ ေကၽြးတယ္ ..ေဆာ့ရင္း ကစားရင္း စားတာဆိုေတာ့ အမ်ားၾကီး ကုန္တာေပါ့ ။

ေမေမ လဲ ရုံးကအၿပန္ အိမ္ မ၀င္ဘဲ ကစားကြင္းတန္းလိုက္လာတယ္ ။
 ေဖေဖ့ ကိုလဲ ကစားကြင္းကဘဲ ေစာင့္တာေပါ့ ..အဲဒီအခ်ိန္ ဖိုးဖိုးဖြားဖြားလဲ အိမ္ၿပန္ ထမင္းစားထားတယ္ ။ ၇နာရီခြဲရင္ အိမ္ၿပန္ၾကၿပီ ။

 ေဖေဖ ေရခ်ိဳးတုန္း သမီးေလးကိုလဲ သန္႕စင္ေပး အ၀တ္အစား လဲေပး ထားတယ္ ။ ၿပီးရင္ သမီးက ေမေမတို႕ အခန္းထဲ လက္ညွိးထိုးေရာ.. ကြန္ပ်ဴတာ ဖြင့္ၿပီး ဂါဖီး ကတာ ဖြင့္ေပးရင္ သမီးက လဲ ကိုယ္လု့းေလး လႉပ္ လက္ခုပ္ေလးတီး ကေရာ ...အဲဒီအခ်ိန္ ေမေမ တို႕ ထမင္းစားေပါ့ ။


စားေသာက္ၿပီး ေမေမ ေဆးေၾကာ ရင္းေ နာက္ေန႕စာ အတြက္ ၿပင္ဆင္ေနခ်ိန္ မွာ သမီးက ေဖေဖ နဲ႕ ကစားတယ္ ။ ဖိုးဖိုးတို႕ ဖြားဖြား တို႕ လဲ အဲဒီအခ်ိန္ မွ တရားနာ ရင္း နားႏိုင္ရွာေတာ့တယ္ ။

 ေမေမ မီးဖိုထဲမွာၿပီးလို႕ ထြက္လာရင္ သမီးဘို႕ ႏိုႈဗူး (125 ml) တခါထဲေဖ်ာ္လာတယ္ ။ သမီးက ႏို႕ဗူးေသာက္ရင္း အိပ္ရာေပၚ တက္ေဆာ့တယ္ ..ေမေမ့ ကို ခ်ိတ္ထားတဲ့ အရုပ္ေတြ ၿဖဳတ္ခိုင္းတယ္ ေမေမ နဲ႕ ခန ေဆာ့ရင္း ေမေမ ေမာလို႕ လွဲတဲ့ အခ်ိန္ ေဖေဖ က အခန္းမီးပိတ္လိုက္ေရာ ..ၿပီးေတာ့ ဖုန္း နဲ႕ သီခ်င္းဖြင့္တယ္ ။ သမီး ေက်ာေလးပြတ္ ေပးရင္း ခန ေန သမီးေလး အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္ ။

သမီးေလး ဧည့္ခန္းမွာဘဲေဆာ့ေဆာ့ ဖြားဖြားတို႕ အခန္းမွာဘဲ ေဆာ့ေဆာ့ ၁၀ နာ၇ီေက်ာ္လို႕ အိပ္ခ်ိန္ ေရာက္ရင္ ေမေမ တို႕ အခန္းကိုဘဲၿပန္လာတယ္ ..ေန႕ခင္းလဲ အိပ္ခ်င္လာရင္ ေမေမ တုိကအခန္းကိုဘဲ သြားၿပီး အိပ္တယ္တဲ့ ။

သမီး က မ်က္စိ ၊ ပါးစပ္၊ လက္ ၊နား ဘယ္မွာလဲေမးရင္ ၿပတတ္ၿပီ ။ ၿမန္မာၿပည္ က လာတုန္းက အေမ ေမေမ ၊ ဖ ယား (ဘုရား) ၊ ပါ ပါး ေၿပာတတ္ေပမဲ့ ခုေတာ့ ဘာဆို ဘာစကားမွ မေၿပာေတာ့ဘူး ။

ညအိပ္ဘို႕ မီးပိတ္ရင္ ေမေမက ဦးေတာ္လုပ္ရင္ သမီးေလးက လဲ ဦးေတာ္ လုပ္တယ္ ။ ေဖေဖ နဲ႕ ေမေမ က သိပ္ေတာ္တာ လို႕ ေၿပာရင္ ၿပဳံးၿပဳံး ၾကီး ။

ဖြားဖြား က သမီး ကို ဘြတ္ ဘြတ္ ထိုင္ ဘို႕ေလ့က်င့္ေနၿပီ ။ မနက္ ထ နဲံ ေန႕လည္ ထ ကို ထိုင္ခိုင္းၿပိး ရႉးတည္ က်င့္ေနၿပီ ။

ည ၁၁ နာရီဆို  ေမေမ ႏို႕ 260 (ml) တဗူး နဲ႕ 125 (ml) တဗူး ေဖ်ာ္ ေရတဗူး ပါ သမီးေခါင္းအုံးေထး အေပၚဘက္မွာ ခ်ထားၿပီး ေမေမ လဲ အိပ္ေရာ ။ ညဘက္ သမီး ဆာရင္ ႏို႕ဗူးေလးယူ အဖုံးေလးဖြင့္ ၿပီး စို႕ရွာတယ္ ။ ေမေမ တို႕ ထတိုက္စရာမလိုဘူး ။ တခါတေလ ကစားကြင္းမွာ အေဆာ့ မ်ားလို႕ ပင္ပန္းၿ႔ပီး ေစာေစာအိပ္သြားရင္ သာ မနက္ ကိုေစာေစာ ႏိုးရင္ ေဆာ့ခ်င္လို႕ သမီး အေဖ ကို လက္ကေလး နဲ႕ ပုတ္ႏႉိးတယ္ ။

သမီး ကေလး က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ တဲ့ အတြက္ ေမေမ တို႕ ၀မ္းသာရပါတယ္ ။

ဒီရက္ပိုင္းရိုက္တဲ့ပုံေလးေတြ အမွတ္တယ တင္လိုက္ပါတယ္ ။

ေမေမ့ ကို ေၿပာင္ ၿပေနတဲ့ သမီးေလး ..

သမီးေလး ကေနတာ ...
ဘူးထဲက မုန္႕မုန္႕ စားခ်င္တယ္ ေဖေဖ ဖြင့္ေပးပါတဲ့ ...

Thursday, April 12, 2012

အတာ သၾကၤန္ ....

ဒီႏွစ္ ၀ါထပ္လို႕ ပုံမွန္ ဧၿပီ ၁၃ မွာ သၾကၤန္ ၾကိဳ ရာကေန ဒီႏွစ္ ဧၿပီ ၁၂ မွာ သၾကၤန္အၾကိဳ ေန႕ၿဖစ္တယ္ ။

ၾကားထဲမွာ အၾကတ္ ၂ရက္ၿဖစ္တာမို႕ ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႕ ကေတာ့ မေၿပာင္းလဲ ဘဲ ဧၿပီ ၁၇ ၿဖစ္ပါတယ္ ။

ၿမန္မာေတြ မွာ ကိုယ္ပိုင္ ၿပကၡဒိန္ ၊ကိုယ္ပိုင္ ရာသီ ရွိေပမဲ့ ၿမန္မာ့ ႏွစ္သစ္ကူးရက္ကေတာ့ အဂၤလိပ္ ၿပကၡဒိန္ ခရစ္ႏွစ္ အတိုင္း ဆိုတာ အ့ံေၾသာ စရာ စဥ္းစားစရာေတာ့ ေကာင္းပါတယ္ ။ (သိရင္ေၿပာၿပပါကြယ္ ..ေက်းဇူးတင္ပါတယ္)

ဒီႏွစ္ သၾကၤန္ မွာ မိသားစု စုံစုံ ညီညီ ရွိတာ ကေတာ့ ေပ်ာ္စရာပါ ။
စိတ္မေကာင္းတာ က မိဘေတြ အခါ ရက္မွာ  ဥပုဒ္သီတင္း ေစာင့္ဘို႕  စိတ္မေၿဖာင့္တန္းႏိုင္ဘဲ ကေလး ထိန္းေနရတာပါဘဲ  ။

ဒီမနက္ သၾကၤန္ အၾကိဳ ေန႕မွန္းသတိမထားမိဘဲ မနက္ကမွ အေမ ေၿပာလို႕ သိရေတာ့ ကမန္းကတန္း ရွိတာေလးထုတ္ၿပိးၾကိဳရတယ္ ။ ထမင္းၿဖဴ ကို ငွက္ေပ်ာသီး သၾကားၿဖဴးလို႕ေရခ်မ္းတခြက္ အေမႊးတိုင္ ထြန္း အလြယ္၀ယ္ရတဲ့ ဂႏၵမာ ပန္း ၀ါ၀ါေလး၇ယ္နဲ႕ေပါ့ ။

အေမ ကေတာ့ ထုံးစံဆို ရရက္ေန႕အလိုက္ပန္းေတြ နဲ႕ၾကိဳ ရတာ ကို ေၿပာမၿပီးဘူး ။
နယ္မွာေတာ့ သိၾကားမင္း ကို ၇ ရက္သားသမီးေတြ က ၾကိဳဆိုတဲ့ သေဘာနဲ႕ ပန္းေတြ နဲ႕ဘဲၾကိဳတယ္ အတာအိုးထဲ မွာ ပန္းစိုက္ၿပီး တဘက္ေလး ကရြတ္ေခြ ပန္းထိုးထားတဲ့ အတာအိုးေလး တင္ၿပီးေတာ့ ၾကိဳတာေပါ့ ။ သၾကၤန္ၿပီးေတာ့လဲ အဲဒီအတာအိုးက မက်ီးသီး စိမ္ တဲ့ အိုးၿဖစ္ေရာ..ေနြရာသီ ပူပူ မွာ ၀မ္ေးေအးေအာင္ မက်ီးေရေလးစိမ္ပီးေသာက္ၾကတာကိုး ..။

ရန္ကုန္မွာေတာ့ သၾကၤန္ၾကိဳ မယ္ဆို ပန္းေတြ ကေတာ့ အတူတူ ေၿမဇာၿမက္ေလးေတြေတာ့ ပါတာမေတြ႕ရ ...ဒါေပမဲ့ သစ္သီးေတြ ေရခ်မ္းေတြ အေမႊးတိုင္ေတြ လဲပါ တယ္ ....။
ဒါလဲ ဟုတ္တာဘဲ ..ဧည့္သည္လာရင္ ထမင္းေလးေတာ့ေကၽြးရမွ ..ကိုယ္အိမ္ လာရင္ စားသြားမွ လို႕ စိတ္ရွိတဲ့ အညာကလူေတြ ဘယ့္ႏွယ့္ သိၾကားမင္း က်မွ ပန္းေလးနဲ႕ တင္ၾကိဳ ရသတုန္း ..လို႕ ေတြးခ်င္ဖြယ္ ။

ဧၿပီ ေရာက္ၿပီဆို စကၤာပူက ပိေတာက္ ေတြ ကလဲ တထိန္ထိန္ နဲ႕ ပြင့္ၾကတာ ..မိုးေလးရြာလိုက္ ေနေလး ပူလိုက္နဲ႕ဆိုေတာ့ ပြင့္ေကာင္းၾကတာေပါ့ ။

မယ္သံ တို႕ စေလ ၿမိဳ႕မဟာၾကီးမွာေတာ့ ပိေတာက္ပင္ က အရွားသား..တမာပင္ ကေတာ့ ေပါလွသမို႕ ေနပူပူ ဖုံထူထူ တမာပန္းရနံ႕ တသင္းသင္း နဲ႕ေပါ့ ။ ကိုယ္ေတြ ေနခဲ့တဲ့ အိမ္ကလဲ တအိမ္ နဲ႕တအိမ္ေတာင္ အေ၀းၾကီးဟာ ...ပက္စရာ လူကမရွိဘူး ။ အဲေတာ့ ေရကစားခ်င္ရင္ စက္ရုံေရွ့ မန္းတပ္ ကို ခ်ီတက္ရေတာ့တာေလ ။ ယိမ္းေတြ ကလဲ ကလိုက္တာဆို ေန႕လဲ က ညလဲက ဒါ ေတြ ဘဲ ကေနေပမဲ့ ကေလးဆိုေတာ့ အားရ၀မ္းသာ ၾကည့္တာပါဘဲ ။ ေပါမ်ားတဲ့ အခ်ိန္ ဆိုေတာ့ မုန့္လုပ္ေဆာင္း ေရႊရင္ေအးဆိုတာ စတုဒိသာေကၽြးၾကတာ တေနကုန္ မၿပတ္တမ္းရယ္ ။ ခုေခတ္ေတာ့ အဲလို ေနကုန္ ေနခမ္း ေကၽြးဘို႕ရာ ခက္ ပါမယ္ ။ လူၾကိးေတြေ တာ့ ပိတ္ရက္ရွည္မွာ အခါရက္မွာ ဘုန္းၾကိးေက်ာင္းသြား ေနကုန္ ဥပုဒ္ယူၿပီး သီလ ယူၿပီးရင္ ေက်ာင္းထဲ ကအရိပ္ရသစ္ပင္ေအာက္ က ကြက္ပ်စ္ေပၚ မွာ ကိုယ့္အစု နဲ႕ကိုယ္ တရားေဆြးေႏြး ေရာက္တတ္ရာရာေၿပာၾကတာေပါ့ ။

အဲလို ရာသီကပူပူ ရင္တြင္းက ေအးေအး ဘ၀ ကို ၿပန္ေရာက္ဘို႕ဆိုတာေတာ့ ေရႊငုံးမင္းအၿမီးေမွ်ာ္သလိုသာပ ။

ၿမန္မာၿပည္မွာ သၾကၤန္ ၁၀ ရက္ ၊ စကာၤပူမွာ ဧၿပီတလ လုံး ဆိုရမတတ္ ပိတ္ရက္ေတြ ေစာင့္ၿပိး ဟိုဘုန္းၾကိးေက်ာင္း ဒီဘုန္းၾကိးေက်ာင္း မွာ နီးစပ္ရာေတြ စုၿပီး စတုဒိသာ အလႉေတြ လုပ္ၾကတယ္ ။ ဒီအခါ သမယေရာက္ရင္ ဒီမုဒ္ က ၀င္ ကို၀င္ေနတာ ဆိုရမလုိဘဲ ။ ေကာက္ညွင္းမႉန္႕ အုန္းသီးကေတာ့ အလြယ္ ၀ယ္ရေနေတာ့ မုန္႕လုံးေလးလုံးလိုက္ မုန္႕လက္ေကာက္ေလးေၾကာ္လိုက္ မုန့္ဆီေလးေၾကာ္လိုက္ နဲ႕ အိမ္မွာေ န႕တိုင္းေလာက္ လုပ္စားေနတာ အားေပးကလဲၾကမ္းလို႕ သမီးေလးက ၀မ္းခ်ဳပ္ ..အေမ က ဆီးခ်ိဳတက္ လာေတာ့ ရပ္တန္းက ရပ္လိုက္ရေတာ့တယ္ ။

ရုံးအလုပ္တဘက္နဲ႕မိသားစု ကလဲရွိေတာ့ ဟိုပြဲဒီပြဲ မသြားႏိုင္ေအာင္ ဗာဟီရက မ်ားတယ္ ။ ကေလး ငယ္ ရွိတာ ကိုက သူဖြတာ တေန႕တေန႕ရွင္းရတာအေမာ ဆိုသလို...။ သူငယ္ခ်င္းေတြ စတုဒိသာ လုပ္မယ္ ဆိုေတာ့ အလႉေငြေလးထည့္ ေအးရာေအးေၾကာင္း အိမ္မွာဘဲ အိမ္ရွင္း မီးပူတိုက္ေနမယ္ ေတြးေပမဲ့ ကိုယ့္ကို ခိုင္းေကာင္းမွန္း သိတဲ့ ဆရာေတြ က ေခၚေတာ့လဲ ဒီအပတ္ တိုပိုင္း၇ိုး စတုဒိသာ ကို သြားရပါဦးမယ္ ။

ကိုယ္တေယာက္ထဲ လႉတာမဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း နဲ႕ စတုဒိသာေကၽြးတယ္ ဆိုေပမဲ့ ေရႊရင္ေအးလာေသာက္ၾကပါဦးလို႕ ဖိတ္ေခၚခ်င္ပါတယ္ ။ ခင္သူမင္သူမ်ားကို ေရလဲပက္ ..အိုးမဲလဲသုတ္ေပါ့ .ေနာ့ ။

တို႕ၿပည္ၾကီးမွာေတာ့ ဒီအခါသမယ မွာ အထိအခိုက္ ေဘးဘယာ မရွိ ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစလို႕ ဆုေတာင္းရပါတယ္ ။

ဒီၿမန္မာ ႏွစ္သစ္ မွာ က်မ ရဲ႕ ဒီဘေလာ့ ကို လာဖတ္သူ ၊ ခ်စ္သူခင္သူမုန္းသူ သိေသာသူမသိေသာသူ အားလုံး အားလုံး ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ၾကၿပီးလွ်င္ ေကာင္းေသာလိုရာ ဆႏၵမ်ား ၿပည့္၀ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေတာင္းလိုက္ရပါတယ္ ရွင္ ။

Tuesday, April 3, 2012

ရွတတ ခံစားခ်က္ မ်ား........

ခုတေလာ ေတြ႕ရ ၿမင္ရ  ၾကားရ တာ ေတြ က ကိုယ့္ခံစားခ်က္ ကို ပိုၿပီးေလးပင္ေစတယ္ ။ လူက နဂို ထဲက ပင္ပန္း ေလးပင္ေနတာလဲ ပါမယ္ထင္ရဲ႕ ။


MRT circle line ကို Promenade ကေန Marina Bay ကို အသစ္ဖြင့္လိုက္ေတာ့ ေန႕စဥ္ MacPherson ကေန Esplanade ကို အသြားမွာ  Dhoby Ghout မွာ လမ္း ဆုံးတဲ့  ခရီးစဥ္ မဟုတ္ဘဲ  Marina Bay မွာ လမ္း ဆုံးတဲ့ ရထား ကို စီးမိရင္ Promenade မွာ ဆင္းၿပီး ၿပန္ခ်ိန္း ရပါတယ္ ။ Promenade  Station  က decoration ေတြ လွတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီမွာ သန္႕ရွင္းေရး လုပ္ ေနတဲ့ အဘ က အိုလြန္းတယ္ ဒါ့အၿပင္ ခါးအရမ္းကိုင္းေနတယ္ ။ သူ႕ခါးကိုင္းကိုင္း နဲ႕ တံၿမက္စည္းကို လွည္းရင္ တေရြ႕ေရြ႕ နဲ႕ ..ေတာ္ေတာ္ စိတ္မေကာင္းၿဖစ္ရပါတယ္ ။ သူ႕ ကို အေအးဘူး သြားေပးေတာ့ မယူဘူး ။
(သြားရင္း လာရင္း လမ္းမ်ာ တံၿမက္စည္းလွည္းေနတဲ့ အသက္ၾကီးၾကိး အဘိုးၾကီးေတြ ၊ အေအးခြံ ေတြ လိုက္ေကာက္ၿပီး ေၿခေထာက္နဲ႕ တက္နင္းေနတဲ့ အဘြားၾကီးေတြ ၊ အိစိကုတ္တို႕ ခ်ိဳင္းနားေတာင္း ညေစ်းတန္းဆိုင္ေတြ မွာ စားပြဲထိုးတဲ့ အဘိုးၾကီး အဘြားၾကီးေတြ ကို ကိုယ့္မွာပါတဲ့ စားစရာ အထူးသၿဖင့္ အေအးဘူး စတာေတြ ေပးရင္ ၀မ္းသာ အားရ ယူၾကတယ္ ။ တခါ သူတို႕ ေခၽြးထြက္တဲ့ အလုပ္ လုပ္ရသူေတြ ဆိုောတ့ ကိုယ္က 100+ ေပးရင္ Coca cola လို လိေမၼာ္ရည္ လို အခ်ိဳရည္ ကို ေတာင္းဆိုၾကတယ္ ။ အသက္ၾကီးေတာ့ အရသာ ပါတဲ့ အရည္ ကိုေသာက္ခ်င္တာ ထင္ပါရဲ႕ ။)

 Esplanade MRT ကေန ထြက္ၿပီး ရုံးကို ဆက္ေလွ်ာက္လာရင္ .. နာမည္ေက်ာ္ Raffel  Hotel ေရွ႕ကေန ၿဖတ္ေလွ်ာက္ရတယ္ ။ တရုတ္စကားပြင့္ေတြ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ပြင့္ ေနသလို အဲဒီ ဟိုတယ္ေရွ့က ကားအ၀င္အထြက္မွာ ေက်ာက္စရစ္ေတြ ၿပန္႕က်ဲ သြားတာကို ဦးေလးၾကီး ၂ေယာက္က တံၿမက္စည္း နဲ႕ လိုက္လွည္းေနရတယ္ ။ မိုးရြာရြာ ေနပူပူ ဒီေက်ာက္စ၇စ္ေတြ ၿပန္႔က်ဲတာ ကို လူ၂ေယာက္ က အလုပ္တခုအေနနဲ႕လိုက္လွည္းရတာ အလုပ္မဟုတ္ဘူးလို႕ထင္တယ္ ..ကိုယ္၀န္ နဲ႕တုန္းကလဲ အဲဒီေရွ့ ကၿဖတ္ေလွ်ာက္ရင္ ေက်ာက္စရစ္ ေသးေသးေလးေတြ နင္းမိၿပီး ေခ်ာ္ မွာစိုးခဲ့ဘူးတယ္ ။ အဲဒီက Guard ကလဲ ကိုလိုနီ ၀တ္စုံၿပည့္နဲ႕ တက္ဆီ ထြက္ ၂ တားတာ အၿမင္ တမ်ိဳးဘဲ ...။


အဲဒီ အ၀ိုင္းၾကီးထဲက ေက်ာက္စရစ္ေတြေပါ့ ...။

ဆက္ေလွ်ာက္လာရင္ Coffee Connoisseur အေဆာက္အဦး ရဲ႕ေဘး ေထာင့္ မွာ ဆိုကၠားနင္းတဲ့ အဘိုးၾကီး အဲဒီ အေပၚမွာ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေနတယ္ ။ မနက္ ၈နာရီ ခြဲအခ်ိန္ မွာ သူဘာလို႕ ဆိုကၠားအေပၚမွာ အိပ္ေနရပါလိမ့္ ။

ၿပီးလို႕ ရုံးေရွ့အေရာက္ ဓါတ္ေလွခါးထဲအ၀င္မွာ တိြဳင္းလက္ေတြ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ဘို႕ အဘြားၾကီး လဲ လိုက္၀င္လာတယ္ ..တခါတေလ သူမအားလို႕ထင့္ အဘိုးၾကီး ၀င္လာတယ္ ..ရုံး ေၿမညီထပ္ က ဘုံေက်ာင္းပါ။ ဘုံေက်ာင္းကို ပန္းတို႕ အသီးတို႕ ကပ္ခ်င္ရင္ သူတို႕လက္ထဲ ထည့္ေပးလိုက္တာပါဘဲ ။  တရက္ ေစာေစာစီးစီး တိြဳင္းလက္၀င္မယ္လုပ္ေတာ့ အဲဒီ အဘိုးၾကိီး သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ေနတာ သူ႕လက္ၾကီးနဲ႕ ။ လက္အိ္တ္ လဲမပါ ..စိတ္ထဲမွာ.....။ ေၿပာရရင္ တရုတ္မေတြ ညစ္ပတ္တာလဲ အရမ္း ..သူတို႕ေတြ ညစ္ပတ္ေအာင္ ဘယ္လိုသုံးလဲ ဆိုတာ အ့ံေၾသာစရာ .....။

ရုံးထဲအ၀င္ ပစၥည္းခ် စက္ဖြင့္ၿပီးရင္ ဂ်ီေမး နဲ႕ ေဖ့ဘြတ္ ပါ တခါထဲဖြင့္ၿဖစ္တယ္ ။  ဂ်ီေမး ကေတာ့ အဓိက ၿမန္မာၿပည္ က သူငယ္ခ်င္းေတြ နဲ႕ အဆက္အစပ္မၿပတ္ဘို႕ပါဘဲ ေလ ။ သတင္းပလင္း သိဘို႕ ေဖ့ဘြတ္ ဖြင့္တဲ့အခါ သတင္းေတြ က ကိုယ့္စိတ္ကို မြန္းက်ပ္ညစ္ေထး မႉသာမ်ားေစတယ္ ..ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီေန႕ အဘို႕ မဖြင့္ေတာ့ဘူး ..အလုပ္အရင္လုပ္မယ္ လို႕ ဘယ္လိုဘဲ ေတြးထားထား စိတ္မထိန္းႏိုင္တဲ့ ကိုယ္တိုင္ ေဒါသၿဖစ္မိတယ္ ။ အခ်ိန္ကုန္လို႕ကုန္မွန္းမသိႏိုင္ေအာင္ ေဖ့ဘြတ္ေပၚမွာ စိတ္၀င္စားစရာ သတင္းေတြ က မ်ားေနတယ္ ။ တကယ္ေတာ့ ေဖ့ဘြတ္သုံးတယ္ဆိုတာ တန္ဘိုးရွိတဲ့ အခ်ိန္ ကို အလဟႆ ၿဖဳန္းေနသလိုဘဲ ..ဒါဆို ဘာလို႕ သုံးေနတာလဲ ..ကိုယ္တိုင္ မေက်နပ္ႏိုင္ဘူး .....

ေဖ့ဘြတ္နဲ႕ အခ်ိန္ ကုန္တဲ့အခါ အလုပ္မပီးတာလဲ ကိုယ့္ ကို ဖိစိးမႉ ၿဖစ္ေစပါတယ္ ။

ညေန ၅နာရီ ဆင္းတဲ့ ရုံးမွာ ၅နာရီခြဲဆို အားလုံးၿပန္ၾကၿပီ ။ အရင္ က ၿပန္တဲ့ လမ္းတေလွ်ာက္မွာ ဘာခ်က္မယ္ စဥ္းစားၿပီး အိမ္ေရာက္တန္းခ်က္ ၊ခ်က္ၿပီး သန္႕ရွင္းအၿပီး ၇း၁၅ ဆို အားလုံးၿပီးစီး RELAX ;
ခုေတာ့ အိမ္ေရာက္မွ အေမ စိတ္ကူးေပါက္လို႕ လုပ္ထားတာေတြ နဲ႕ အဆင္ေၿပေအာင္ တြဲစပ္စဥ္းစား ရတာလဲ စိတ္ဖိစိးေစတယ္ ။ ေနာက္ ညေရာမနက္ပါ ဟင္း ကို ၂ခါ ခ်က္ရတာ စဥ္းစားရတာ အခ်ိန္ကုန္တယ္ ။ တကယ္ဆို အသားတမ်ိဳးကို ညမနက္ တခါထဲခ်က္ၿပိး အရံအရြက္ေၾကာ္၊ အသုပ္တမ်ိဳး၂ သာ ဆို သက္သာတာေပါ့ ။အရည္ေလးေသာက္ခ်င္ရင္ ၾကက္သားလုံးထားတာေလးကိုၿပဳတ္ၿပီး စြန္တန္ခတ္ခတ္ ၊ အရြက္ခတ္ခတ္ ။  မိဘေတြ က အသက္ၾကီးေတာ့ အသားကို အသားသက္သက္ မစားခ်င္ေတာ့ဘဲ အသီး ရြက္နဲ႕ ေရာ သမေမႊ လိုက္ေတာ့ လူငယ္ေတြ အတြက္ရယ္ ထမင္းဘူး ရယ္ ဆို အဆင္က မေၿပၿပန္ေတာ့ဘူး ..တခါ တေလ စားပြဲေပၚမွာ ဟင္းေတြ ၿပည့္ေနတယ္ထင္လို႕ ဘာမွ ထပ္ၿပီး မစီစဥ္ၿဖစ္ေတာ့တဲ့အခါ ..ေယာက်ား က ခ်ဥ္ဟင္း၊ ငါးပိခ်က္ ၊ အတို႕ နဲ႕ အသားေရာအရြက္ေၾကာ္ ကို ၾကည့္ၿပီး ဘာနဲ႕ စားရမလဲ ဘာမွ မရွိပါလားေၿပာရင္ ဘာမွ ၿပန္မေၿပာခ်င္ ေအာင္ စိတ္ကုန္သြားတယ္ ။

မိဘ ေတြ အတြက္ ညစာ ၿပင္ေပးၿပီးရင္ သမီးေလး ကို ထမင္းခြံ႕ ရတယ္ ။ ၾကက္သားဆန္ၿပဳတ္တလွည့္ ႏို႕ဆန္ၿပဳတ္တလွည့္ ..ေတာ္ေသးတာ က သမီးေလးက အစားေခ်းမမ်ားဘဲ ထမင္းေကၽြးရလြယ္တဲ့ ကေလးၿဖစ္ေနတာ ...တေန႕ထက္တေန႕ ပိုပို ခ်စ္ဘို႕ကာင္းလာတဲ့ သမီးေလးနဲ႕ ခ်စ္ခင္တြယ္တာလွတဲ့  သူတို႕ သားအဖ ႏွစ္ေယာက္ကို ၾကည့္ၿပီး ေနာက္တၾကိမ္ ထပ္ခြဲ ၾကရမွာ ကိုေတြးၿပီး စိတ္ဖိစီး ရၿပန္တယ္။

သူတို႔အားလုံးၿပီးလို႕ ႏွစ္ေယာက္စားမယ္ဆိုရင္ အိမ္ရွင္ ရဲ႕သား ( အိမ္မွာ အတူေနတဲ့ စလုံး) က လာၾကည့္ၿပဳံးၿပတယ္ ။ က်မထက္ အသက္ ၂ ႏွစ္ၾကီးတဲ့  သူ အလုပ္မလုပ္တာ ၈ လၿပည့္ေတာ့မယ္ ။ အိမ္မွာ က်မတို႕လင္မယားကလဲ Civil , ကိုဦးသူငယ္ခ်င္းေလးတေယာက္ေနတာလဲ Civil ၊ သူလဲ Civil မို႕ လြင္ ငါတို႕ တအိမ္ထဲ အကုန္ လုံး Civil ေတြ တိုက္ဆိုင္တယ္ လို႕ ခနခန ေၿပာတတ္တဲ့ သူ ဟာ ဘာလို႕ အလုပ္မလုပ္တာလဲ လို႕ မစဥ္းစားတတ္ဘူး ။ ကိုယ္လဲတေယာက္စာေကၽြးတာ ဘာမွ မၿဖစ္ပါဘူး သူအဆင္မေၿပတုန္း ဆိုေပမဲ့  ၁ လ ၂ လ ကေန ခု ၈လ ၾကာတဲ့ အခါမွာ .........၀န္ပို တခု ၿဖစ္လာတယ္ ။ ရုံးက မန္ေနဂ်ာ ကေတာ့ ကိုယ္အဲလို ေကၽြးေနတာ ဟာ သူ အလုပ္မလုပ္ဘို႕အတြက္ အေထာက္အကူၿဖစ္ေစတယ္ မေကၽြးနဲ႕ေတာ့ လို႕ စကားစပ္မိတိုင္း ေၿပာတယ္။ အတူေန စလုံး အိမ္ရွင့္သားေပမဲ့ ကိုယ္ေတြ ကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မၿဖစ္ရေအာင္ အေနအထိုင္ ယဥ္ေက်း လွ တဲ့ သူ႕ ကို ကိုယ္ထမင္းစားတဲ့ အခါ ေဘးမွာ လာၿပဳံးၿပတဲ့အခါ မေကၽြးဘဲ ဘယ္ၿမိဳက်ပါ့မလဲ ..ဒါေပမဲ့ တေနကုန္ အိမ္မွာေနလို႕ စကားမေၿပာရတဲ့ သူက ထမင္းစားရင္း စကားေတြေၿပာ ေမးခြန္းေတြ ေမးတဲ့ အခါ  စိတ္၇ႉပ္ရၿပန္တယ္ ။

အားလုံး ေဆးေၾကာၿပီး သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ၿပီးရင္ လိုတာေတြ ၀ယ္ဘို႕ Shop n Save ကို သြားရင္ သမီးေလး ကိုေခၚ အၿပင္ထြက္ရတဲ့ အခ်ိန္ မွ ဘဲ သက္ၿပင္းကို မႉတ္ထုတ္ အသက္ ကို ၿပင္းၿပင္း ရႉမိေတာ့တယ္ ။